komore merch no 1

komore no budget merchandise no 1